Privacyverklaring

Jonckheid, gevestigd aan de Barneveldseweg 11a, 6741 LH te Lunteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens
Jonckheid Huid- & Oedeemtherapie te Lunteren (hierna te noemen Jonckheid) kan persoonsgegevens en medische gegevens van u verwerken. Dit kan zijn, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Jonckheid en/of, omdat u zelf uw gegevens aan ons verstrekt via een e-mail en andere communicatie manieren.

Jonckheid kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Document nr. / type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Verzekerde nummer
 • BSN nummer
 • Gegevens van uw verwijzer en huisarts
 • Medische gegevens
 • Foto’s van uw huid- of oedeemproblematiek
 • IP adres
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via annemarie@jonckheid.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Naast uw behandelend huidtherapeut heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn toekomstige collega huidtherapeuten in de praktijk, eventuele waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Vastlegging persoonsgegevens
Jonckheid verwerkt uw gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverleningen. Daarnaast verwerkt Jonckheid uw persoonsgegevens voor het leveren van hulpmiddelen en voor het afhandelen van uw betaling. Ook verwerkt Jonckheid uw persoonsgegevens om telefonisch contact op te nemen en/of om u schriftelijk of per e-mail te kunnen benaderen, indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

Bewaarplicht persoonsgegevens
Jonckheid bewaart uw persoonsgegevens en uw medische gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht uw persoonsgegevens en medische dossier 15 jaar te bewaren (wet WGBO)

Geautomatiseerde besluitvorming
Jonckheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jonckheid) tussen zit.

Verstrekking aan derden
Jonckheid verstrekt uw persoonsgegevens en medische gegevens alleen aan derden, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de huidtherapeutische zorg. De huidtherapeut kan (in samenspraak met u) de huisarts of (medisch) specialist benaderen ter rapportage, casusbespreking of intercollegiaal overleg. Jonckheid verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Jonckheid, sluiten we een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jonckheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging gegevens
Jonckheid maakt gebruik van een beveiligde Cloud omgeving die grondig is beveiligd door een gespecialiseerd extern bedrijf. Ook maken we gebruik van een elektronisch patiëntendossier met het softwareprogramma Skinadmin. Skinadmin bewaart uw persoonsgegevens en medische dossier op twee beveiligde en versleutelde servers in Nederland.
Jonckheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annemarie@jonckheid.nl. Een datalek kan zowel bij Jonckheid als Skinadmin plaatsvinden. Indien er een incident heeft plaatsgevonden, waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, dan is Jonckheid verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Jonckheid zal ook de betrokkenen (u) daarvan op de hoogte stellen.

Cookies
Jonckheid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jonckheid. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we, van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar annemarie@jonckheid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jonckheid wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
Jonckheid
t.a.v. mevrouw A. Bouwmeester
Correspondentieadres
Barneveldseweg 11a
6741 LH Lunteren
0318-240321
annemarie@jonckheid.nl
KVK nummer: 74347500

 

Geachte Cliënten,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Wij gaan onze zorg weer op een veilige en verantwoorde wijze opschalen. Onze praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en met gebruik van het algemeen hygiëneprotocol voor paramedici.

We starten eerst met de behandeling van patiënten met toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
Voorafgaand aan elk consult stellen wij u de volgende vragen:

Kunt u 1 of meerdere vragen met JA beantwoorden? Neem dan eerst contact met ons op voordat u naar de praktijk komt.

Vragen?
0318 – 240 321
info@jonckheid.nl

Met vriendelijke groet,

Team Jonckheid